Quyết định của bộ giáo dục về việc cho phép đại học FPT đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module