Mẫu bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học fpt – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module