TS. Hoàng Việt Hà – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

TS. Hoàng Việt Hà

TS. Hoàng Việt Hà

Trình độ học vấn:
2008: Tiến sĩ ngành QTKD – Trường Quản trị kinh doanh Macquarie, Sydney, Australia
1997: Thạc sỹ Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
1995: Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Quá trình công tác:
2015 – nay: Giảng viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Trường ĐH FPT
4/2015 – nay: Giám đốc điều hành (COO) Tập đoàn FPT
2011 – 1/2015: Giám đốc điều hành (COO) Tập đoàn Bảo Việt
2012 – 2016: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tin học HIPT
2013 – 2017: Thành viên HĐQT Công ty Tái Bảo hiểm Quốc Gia
2010 – nay: giảng dạy cho nhiều trường ĐH như Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Thương mại…