NCS Đoàn Hữu Cảnh – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

NCS Đoàn Hữu Cảnh

NCS Đoàn Hữu Cảnh

– Thạc sĩ Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng của Học viện Tài chính. Hiện nay là Nghiên cứu sinh tại Học viện Ngân hàng.

– Trưởng ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Phương Đông.

– Giảng viên của Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Trường ĐH FPT với các chuyên đề Tài chính doanh nghiệp, Thẩm định tài chính, Thẩm định dự án…

– Được đánh giá là giảng viên tốt nhất của FSB và được học viên đánh giá cao về kiến thức, phương pháp giảng dạy dễ hiểu, dễ áp dụng và thực hành.