Chuyên gia. Đào Xuân Khương – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

Chuyên gia. Đào Xuân Khương

Chuyên gia. Đào Xuân Khương

TS.Đào Xuân Khương:Giảng viên Viện QTKD FSB,Chuyên gia tư vấn phân phối và bán lẻ,Chủ tịch Công ty KCP Việt Nam.